Ken Vandermark Snapshots: Complete

From Snapshots: Volume 1 (Japan)

 1. Side A: Heike (for Akira Sakata)/Raven (for Masahisa Fukase)
 2. Side B: Onomichi (for Yasujirō Ozu)/Stray Dog (for Daidō Moriyama)

Recorded by Ken Vandermark at home in Chicago on February 28th, 2021.

From Snapshots: Volume 2/Austria

 1. Side A: Avenida Corrientes (for Christof Kurzmann)/Every Book Has Its Own Damage (for Elfriede Jelinek)
 2. Side B: Unprepared Piano (for Elisabeth Harnik)/Taped Boxes (for Thomas Bernhard)

Recorded and mixed by Ken Vandermark at home in Chicago on June 17th, 2021.

From Snapshots: Volume 3/Brazil

 1. Side A: Universalismo Constuctivo [Universal Constructivism] (for Tarsila de Aguiar do Amaral)/Para Organizar Delirium [To Organize Delirium] (for Hélio Oiticica)
 2. Side B: Força Física [Physical Force] (for Jorge Ben)/Mulher No Começo Do Mundo [Woman At The Beginning Of The World] (Elza Soares)

Recorded and mixed by Ken Vandermark at home in Chicago on October 18, 2021.

From Snapshots: Volume 4/Poland

 1. Side A: Doskonała próżnia [A Perfect Vacuum] (for Stanisław Lem)/Gry zamiast łańcuchów [Games Not Chains] (for Witold Lutosławski)
  8: Side B: Tancerz i taniec [The Dancer And The Dance] (for Marek Winiarski)/Koniec [The End] (for Katarzyna Kobro)

Recorded and mixed by Ken Vandermark at the Trzaska’s country home outside of Gdansk on November 2nd, 2021.

Bonus Tracks
-from the „Japan” solo session:

 1. Hull
 2. Hartt
 3. Berkenblit
 4. Sparagana
  -from the „Austria” duo session:
 5. Johnson
 6. Cruz
 7. Morris
  -from the „Poland” quartet session:
 8. Marshall

All music by Ken Vandermark (Twenty First Mobile Music/ASCAP-Cien Fuegos). Performed on tenor sax, bass clarinet, Bb clarinet, and baritone sax.

Mixed by Ken Vandermark (Volume 4 with assistance from Ola Trzaska). Mastered by Dave Zuchowski at One Room Studio.

Design by Iwona and Paweł Duczmal.
Photographs by Ken Vandermark.

Kilogram Records ma przyjemność zaprezentować Snapshots: Complete, kompendium solowych nagrań Kena Vandermarka wydanych pierwotnie przez wytwórnię jako seria 4 limitowanych, 7-calowych singli. Zostały one wydane w 3-miesięcznych odstępach czasu począwszy od marca 2021 roku i wszystkie się wyprzedały. Po raz pierwszy muzyka będzie dostępna dla większości słuchaczy i zawiera 8 dodatkowych utworów, które początkowo nie zostały wydane ze względu na ograniczenie czasowe formatu nagrań 7″.

Każda 45-tka zawierała cztery improwizacje, w których Vandermark wykorzystał pełne instrumentarium: saksofon tenorowy i barytonowy, klarnet bb i basowy, a na okładkach znalazły się zdjęcia, które wykonał podczas swoich międzynarodowych tras koncertowych. Single zostały poświęcone krajom, które miały ogromny wpływ na jego twórczość: Japonii, Austrii, Brazylii i Polsce. Muzyka do pierwszych trzech edycji projektu „Snapshots” powstała w domu Kena w Chicago. Tom pierwszy prezentował cztery „mikro-improwizacje”, które zmieściły się w limicie czasowym 7″ singla. Druga odsłona powstała poprzez overdubbing improwizacji w celu stworzenia duetów, trzecia edycja rozszerzająca zasadę overdubbingu w celu opracowania triów.

Późną jesienią 2021 roku Ken mógł powrócić do Polski, aby po raz pierwszy wystąpić po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Pomysł nagrania ostatniego tomu Snapshots w kraju, którego artyści pomogli wpłynąć na materiał, wydawał się idealny i po solowej trasie w Polsce, spędził dzień nagrywając w wiejskim domu poza Gdańskiem, overdubując improwizacje, aby stworzyć nową muzykę kwartetu.

Kilogram Records oficjalnie wyda Snapshots: Complete na Bandcamp Day, 5 maja 2023 roku. Płyta zawiera wszystkie utwory z 4 singli plus bonusy, w sumie 16 utworów, które biegną od solo do kwartetu i będzie również dostępna w formie cyfrowej do pobrania. Bez wątpienia jest to zupełnie wyjątkowy album w bogatej dyskografii Vandermarka. Europejscy fani mogą zamawiać kopie Snapshots: Complete bezpośrednio w Kilogramie (kilogram.pl), oraz w Catalytic Sound, który reprezentuje również dystrybucję północnoamerykańską (catalyticsound.com).

Kilogram Records is excited to present Snapshots: Complete, a compendium of solo recordings by Ken Vandermark originally issued by the label as a series of 4 limited edition, 7-inch singles. These were released at 3-month intervals starting in March of 2021 and all sold out immediately. This is the first time the music will be available to most listeners and includes 8 additional tracks that weren’t initially released due to the time constraint of the 7″ recording format.

Each 45 contained four improvisations which used Vandermark’s full instrumentation: tenor & baritone sax, Bb & bass clarinet, and included cover art from photographs that he took during his international touring schedule. The singles were dedicated to countries that have had tremendous impact on his work: Japan, Austria, Brazil, and Poland. Music for the first three editions of the „Snapshots” project were created at Ken’s home in Chicago. Volume 1 presented four „micro-improvisations” that could fit within the time limit of a 7″ single. The second installment was created by overdubbing improvisations to make duos, the third edition extending the overdubbing principle to develop trios.

In late autumn of 2021, Ken was able to return to Poland to perform for the first time after a two-year hiatus caused by the COVID-19 pandemic. The idea of recording the final volume of Snapshots in the country whose artists helped influence the material seemed ideal and, after a solo tour in Poland, he spent a day recording in a country home outside of Gdansk, overdubbing improvisations to create new quartet music.

Kilogram Records will officially release Snapshots: Complete on Bandcamp Day, May 5, 2023. The CD includes all the music from the 4 singles plus bonus tracks for a total of 16 pieces that run the gamut from solo to quartet and will also be available as a digital download. Without question, it is a completely unique album for Vandermark’s expansive discography. European fans can order copies of Snapshots: Complete directly from Kilogram (www.kilogram.pl), and from Catalytic Sound, which also represents North American distribution (catalyticsound.com).